Spor Kulübü Nasıl Kurulur ?

1- DERNEK TÜZÜĞÜ

Spor kulübü kurmak için önce 5253 sayılı Dernekler Yasası ve 31.03.2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak Spor Kulübü Derneğini kurmak gerekmektedir.

Dernek kurmak içinde en az 7 gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bir araya gelen bu kişilerin dernekleri ile ilgili bir tüzük hazırlamaları gerekir. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur.

a- Derneğin adı ve merkezi,

b- Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı,

c- Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri,

d- Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı,

e- Genel Kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri,

f- Yönetim ve Denetim Kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı,

g- Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile Dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği,

h- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarlarının belirlenme şekli,

i- Derneğin borçlanma usulleri,

j- Derneği iç denetim şekilleri,

k- Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği,

l- Derneğin fesih halinde mal varlığının tasfiye şekli.

(Örnek Tüzük Sayfamızdadır.)

2- DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK BELGELER

Dernek kurucuları tarafından imzalanmış 2 adet Kuruluş Bildirimi (EK 1 Sayfamızdadır) ve aşağıda belirtilen ekleri derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

a- Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış 2 adet dernek tüzüğü,

b- Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,

c- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler 1’er artırılarak verilir. Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Mülki idare amirliği başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerini alındığına dair alındı belgesi verir. (EK 2 Sayfamızdadır)

KULÜP TESCİLİ NASIL YAPILIR

Spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan dernekler illerindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne kayıtlarını yaptırarak SPOR KULÜBÜ, Gençlik faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan dernekler kayıt ve tescillerini yaptırdıktan sonra GENÇLİK KULÜBÜ, gençlik ve spor faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulan dernekler  faaliyetleri yönünden ayrı ayrı kayıt ve tescillerini yaptırdıklarında GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ ünvanını kazanırlar.

Futbol branşının dışındaki spor branşlarında faaliyet göstermek amacıyla spor kulübü tescili yaptırmak isteyen kulüpler illerindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine kulüp tescilini ve branş tescilini yaptıracaklardır.

Futbol faaliyetlerinde bulunmak isteyen spor kulübü ise Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurarak tescilini yaptırır. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNCA TESCİL EDİLECEK KULÜPLERDE ARANACAK KRİTERLER VE TESCİL BEDELLERİ

5253 Sayılı Dernekler Yasasına göre kurularak, Türkiye Futbol Federasyonu’na futbol tescil işlemini yaptırmak isteyen spor kulüpleri, Federasyonca belirlenecek kriterlere göre başvuruda bulunabilirler.

Federasyonca belirlenerek ilan edilen kriterlere sahip olmayan ve istenen belgeleri tamamlamayan veya Federasyonca belirlenen tescil ücretini yatırmayan kulüplerin tescil işlemi yapılmaz.

Tescil edilen kulüpler Federasyonca belirlenen kriterlerden herhangi birini sonradan kaybeder ise Federasyon o kulübün tescilini iptal eder.

FUTBOL KULÜPLERİNİN TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Futbol tescili yaptıracak kulüpler aşağıdaki belgeleri 3 adet dosya halinde hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü’ne vereceklerdir.

  1. a) Taahhütname (EK:1). (Bu belge kesinlikle Noter onaylı olacaktır.)
  2. b) İl Dernekler Müdürlüğünce onaylanmış Spor Kulübü Derneği Tüzüğü
  3. c) Spor Kulübü Derneğinin en son yaptığı Genel Kurul Toplantı Tutanağı
  4. d) Kamu Kurum ve Özel kuruluşlara bağlı olarak kurulan kulüplerin bağlı bulundukları Kamu Kuruluşu veya Özel Kuruluştan alınmış izin belgesi
  5. e) Kulüplerin bağlı bulundukları illerdeki ASKF’ lerden alınacak Referans Belgesi (EK:2)
  6. f) Bilgi Formu (EK: 3)
  7. h) Kulüp Logosu (jpeg formatında, 120×120 boyutlarında CD’ye kayıt edilmiş).
  8. ı) Kulübün kendisine ait veya kullanımına tahsisli nizami bir futbol sahasının olduğuna dair belge ( Bu belgenin olmadığı başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır)

KAYNAK:  http://www.taskk.org.tr/spor-kulubu-nasil-kurulur-icerik-7553